Narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa lubuskiego

Reklama

pon., 03/14/2016 - 23:21 -- Anonim (niezweryfikowany)

26 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w roku 2015. Naradę roczną poprowadził komendant wojewódzki st. bryg. Hubert Harasimowicz. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele Komendy Głównej PSP: bryg. Joanna Teler, dyrektor Biura Finansów, bryg. Piotr Strawa, p.o. zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji, mł. bryg. Krzysztof Pietrasik, zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej, mł. bryg. Marek Grębosz z Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych. W naradzie udział wzięli także: w imieniu wojewody lubuskiego dyrektor Biura Waldemar Gredka, w imieniu marszałka województwa lubuskiego członek Zarządu Bogdan Nowak, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druh Edward Fedko, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele związków zawodowych, prezes Zarządu ZEiRP RP woj. lubuskiego, przedstawiciele straży pożarnych i służb ratowniczych z Brandenburgii, naczelnicy wydziałów KW PSP.

Zanim rozpoczęło się omówienie poszczególnych zagadnień podsumowujących rok, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla strażaków wyróżniających się w służbie. Były to nagrody ministra spraw wewnętrznych i administracji, listy gratulacyjne wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka oraz nagrody komendanta wojewódzkiego PSP. Otrzymali je: st. asp. Tomasz Lewandowski, ogn. Łukasz Demko (KP PSP Sulęcin), mł. ogn. Emil Towpik - za szczególne osiągnięcia w służbie, w tym za skuteczność i inicjatywę w realizacji zadań ustawowych; st. sekc. Michał Ambroszczyk, st. Michał Mołodczak - za akcję uratowania ciężarnej kobiety; st. kpt. Waldemar Konieczny, ogn. Tomasz Kościukiewicz, ogn. Krzysztof Sochacki, mł. asp. Krzysztof Tylmanowski, st. sekc. Tadeusz Fudalin, mł. ogn. Mariusz Szabat, mł. bryg. Rafał Urbański, st. asp. Arkadiusz Ostrycharz, mł. ogn. Przemysław Tokarzewski, st. sekc. Radosław Olczykowski, st. sekc. Radosław Cieśla, st. sekc. Łukasz Kołodziej, mł. kpt. Krzysztof Jankowski, kpt. Piotr Wiliński - za akcję usuwania skutków zderzenia cysterny z LPG z dostawczym busem.

Na obszarze woj. lubuskiego działa 19 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz łącznie 337 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 132 włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zatrudnienie na terenie woj. lubuskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., wynosiło ogółem 926 strażaków oraz 44 pracowników cywilnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. lubuscy strażacy wyjechali do 19 377 wszystkich zdarzeń. Odnotowano 6570 pożarów, 12 126 miejscowych zagrożeń oraz 681 alarmów fałszywych. Średnio na każdy dzień przypadały 53 interwencje, co oznaczało, że lubuscy strażacy co 27 minut wyjeżdżali do akcji. Nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji o 30,9%, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej akcji przeprowadzili strażacy z powiatów gorzowskiego, zielonogórskiego i żarskiego. Ogółem wielkość strat w zdarzeniach zamyka się kwotą 70,2 mln zł. Uratowano mienie o wartości wielokrotnie większej – 376,2 mln zł.

W ramach działań inwestycyjnych, KW PSP w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w realizacji 4 projektów dofinasowanych ze środków UE związanych z zakupem sprzętu. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowano 3 przedsięwzięcia: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” (zakupiono 3 pojazdy - średni samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód dowodzenia i łączności, samochód gaśniczy-ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do przewozu wody - o łącznej wartości 2 666 520 zł); „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” (zakupiono 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości 1 895 400 zł); „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (zakupiono 27 jednostek sprzętowych o łącznej wartości 12 854 488,32 zł – m.in. kontener przeciwpowodziowy z zaporami, 5 motopomp przewoźnych do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm3/min. na przyczepach, 3 quady z przyczepami, transporter 2 amfibijne pojazdy gąsienicowe z przyczepami, 2 ciężkie samochody ratownictwa chemicznego, 2 średnie samochody ratownictwa wodnego, 2 lekkie samochody ratownictwa wysokościowego, średni 3 samochody zaopatrzeniowy z żurawiem).

W ramach Projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. zakupiła 9 sztuk łodzi ratowniczych o wartości 498 460,95 zł.

W zakresie prowadzonej przez jednostki organizacyjne PSP działalności kontrolno- rozpoznawczej, której celem jest ograniczenie możliwości powstawania

i rozprzestrzeniania się pożarów oraz minimalizacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, strat materialnych, a także rozpoznawanie miejscowych zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, przeprowadzono 2518 kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, 9 kontroli w zakładach stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Uzgodniono 140 wniosków dotyczących spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uczestniczono w 208 odbiorach obiektów.  

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Magdalena Bilińska, KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Narada-roczna-kadry-kierowniczej-PSP-wojewodztwa-lubuskiego/idn:35861

Reklama

plportal.pl