Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez policję i sanepid złożył właściciel klubu Stara Babcia

Reklama

pon., 03/22/2021 - 06:20 -- zzz

Właściciel restauracji Stara Babcia z Bydgoszczy, którego lokal nielegalnie kontrolował Sanepid i blokowało blisko 300 funkcjonariuszy Policji, złożył zawiadomienie do prokuratury.

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)


Działając w imieniu pokrzywdzonego Tomasza Dam, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, które załączam, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom policji i inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o to, iż przekraczając swoje uprawnienia, w okresie od dnia 6 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r., w sposób bezprawny i bezpodstawny, uniemożliwiali pokrzywdzonemu prowadzenie działalności gospodarczej w zlokalizowanym w Bydgoszczy p, ul. Wełniany Rynek 2 lokalu „Club Stara Babcia”, czym działali na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego oraz o to, że we wskazanym powyżej okresie czasu uporczywie nękali pokrzywdzonego, czym wzbudzili u niego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia oraz istotnie naruszyli jego prywatność, tj. o przestępstwo z art. 231 k.k. w zw. z art. 190a k.k.

Jednocześnie wnoszę o zwrócenie się do Komisariatów Policji w Bydgoszczy celem ustalenia danych personalnych funkcjonariuszy policji, którzy w okresie od dnia 6 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. blokowali wejścia do lokalu „Club Stara Babcia' w Bydgoszczy, wypraszali gości pokrzywdzonego z lokalu, dokonywali bezpodstawnego wylegitymowania ich i następnie kierowali wobec nich nieuzasadnione wnioski o ukaranie do sądu. Wnoszę również o ustalenie danych personalnych wszystkich osób, które wydawały bezprawne polecenia – pisze autor zawiadomienia.

Nie tylko należy pozywać i wszczynać postępowania karne w stosunku do funkcjonariuszy i urzędników państwowych, którzy realizują bezprawne rozporządzenia sprzeczne z Konstytucją, ale należy również upubliczniać ich wizerunki, ponieważ dopuszczają się rażącego przestępstwa i tylko ujawnienie ich wizerunków pozwoli na skutecznie ściganie zamaskowanych przestępców.

Przedsiębiorcy działają legalnie

Działania Sanepidu i policji są bezpośrednim naruszeniem art. 231 Kodeku Karnego. Żaden urzędnik nie ma prawa zamykać komukolwiek biznesu i będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej, z odszkodowaniami włącznie, które mogą sięgnąć wielu milionów złotych. 
Prawo własności jest święte, a jego naruszenie może skutkować buntem społecznym o skali, której do tej pory w Polsce nie było – piszą przedsiębiorcy i wzywają policję oraz sanepid do masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie, aby uniknęli odpowiedzialności za polityczne polecenia swoich mocodawców. Jjednocześnie przypominają, że odpowiedzialność z tytułu sprawstwa kierowniczego ponosi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

 

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 

Reklama

plportal.pl