Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Reklama

śr., 03/16/2016 - 19:56 -- Anonim (niezweryfikowany)

Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku w kompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego nie leży przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych jak również prowadzenie ewidencji doradców.

https://tdt.pl/

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Art. 42. 1. Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

 

2. Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

 

posiada wykształcenie wyższe;

nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;

ukończyła kurs doradcy;

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców.

Art. 48. 1. Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców, zawierającą następujące dane:

 

imię i nazwisko;

datę i miejsce urodzenia;

numer PESEL - o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

datę i miejsce wydania świadectwa doradcy;

numer świadectwa doradcy;

datę ważności i zakres świadectwa doradcy.

 

2. Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust.

Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 - 6, są ogólnodostępne.

W przypadku utraty uprawnień przez doradcę Dyrektor TDT usuwa dotyczące go dane

z ewidencji, o której mowa w ust. 1.

 

Roczne sprawozdanie

 

Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce i termin przekazywania przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności.

 

Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej "rocznym sprawozdaniem", w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego - w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,

c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych - w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

 

Raport powypadkowy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - art. 17. 1. Jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w rozumieniu ADR, RID lub ADN uczestnik przewozu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 ust. 2:

Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego - w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych koleją;

właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego - w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej - w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową;

Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

2. Informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu przez te organy raportu powypadkowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2.

Źródło: https://www.gitd.gov.pl/dla-kierowcow/przewoz-towarow-niebezpiecznych-adr

Reklama

plportal.pl