Informacje ogólne

Reklama

śr., 03/16/2016 - 18:08 -- Anonim (niezweryfikowany)

Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391). Zastąpił on system oparty na kartach opłat drogowych (tzw. winietach) i od tego dnia nie istnieje inna forma poboru opłat za przejazd po odcinkach dróg krajowych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.), niż przy użyciu urządzenia pokładowego viaBOX (OBU) zainstalowanego w pojeździe.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych,

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Wysokość opłat oraz odcinki dróg krajowych na których są one pobierane zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, wysokości opłat oraz podmiotów obowiązanych do jej uiszczania znajdują się również na oficjalnej stronie systemu ViaToll pod adresem https://www.viatoll.pl/pl

Na podstawie art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, ze zm.) Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem właściwym w sprawach związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację wyżej wskazanych zadań są:

1. Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych Biura Nadzoru Inspekcyjnego – w zakresie kontroli mobilnej dokonywanej bezpośrednio przez kontrolującego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 133 poz. 773).

Dane teleadresowe:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Tel. (+48 22) 22 04 839

Fax: (+48 22) 22 04 893

2. Wydział Postępowań Pierwszoinstancyjnych Biura Prawnego – w zakresie kontroli stacjonarnej przeprowadzanej za pomocą stacjonarnych albo przenośnych przyrządów automatycznie ujawniających i rejestrujących informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 133 poz. 773).

Dane teleadresowe:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Prawne

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Tel. (+48 22) 22 04 700

Fax: (+48 22) 22 04 321

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 260, z późn. zm.),

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, ze zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 133 poz. 773),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

(Dz. U. z 2011 r. Nr. 91 poz. 524).

Źródło: https://www.gitd.gov.pl/elektroniczny-pobor-oplat/informacje-ogolne-oplat

Reklama

plportal.pl